PROCURA SPECIALA

 

 

            Subsemnatul(a)___________________________, cetatean roman(strain)domiciliat tara______________________________

Loc.________________, str. _____________________________,

Nr._____, bl._________, et.____, ap.______, nascut(a) la data de

____________________, in ______________________________,

posesor al actului de identitate ( buletin, pasaport  ) seria_______,

nr. ______________, eliberat de __________________ la data de

________________, prin prezenta imputernicesc pe dl.( d-na ) _________________________________________, domiciliat (a )

in ______________, str. ______________________, nr._______,

bl.______, sc._____, et._______, ap._____, nascut (a) la data de

_________________, in localitatea ____________, posesor al B.I.

seria_______, nr.__________, eliberat la data de _____________,

de catre politia ____________, ca:

In numele meu si pentru mine sa-mi deschida cont la una din bancile cu care Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale  are incheiate conventii, sa-mi ridice  drepturile banesti cu titlu de pensie si/sau indemnizatii de legi speciale depuse in contul deschis la banca in acest scop, si in general sa ma reprezinte cu depline puteri in fata autoritatilor administratiei publice  competente si sa-mi sustina interesele in legatura cu  plata tuturor drepturilor banesti ce mi se cuvin de la Casa Judeteana de Pensii in calitate  de pensionar sau beneficiar al prevederilor unor legi speciale.

            In mod expres , precizez ca in realizarea mandatului incredintat,mandatarul meu are toate drepturile si obligatiile ce-mi revin in calitate de  pensionar , inclusiv aceea de a comunica Casei Teritoriale de Pensii, orice schimbare in situatia mea de natura a influenta acordarea, intreruperea sau dupa caz, stingerea drepturilor banesti ce mi se cuvin, potrivit legii, precum si aceea de a restitui integral sumele incasate necuvenit in numele meu.

            Mandatarul meu va  efectua formalitatile necesare , in conformitate cu reglementarile bancii, va incasa sumele de bani ce mi se cuvin, curente sau restante, semnand in mod valabil de primirea acestora, va confirma extrasele de cont pe perioada in care va ridica  pensia mea, va putea formula orice cereri  si primi orice fel de inscrisuri oficiale  si, in general , va face orice act sau fapt pentru indeplinirea in bune conditii a mandatului incredintat.

            Pentru aducerea la indeplinire a prezentei procuri, mandatarul meu va semna , in numele meu si pentru mine, oriunde si orice va fi necesar, semnatura sa fiindu-mi opozabila.

            Redactata si procesata la …………………………………, astazi……………………. (data autentificarii), in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru fiecare parte.

 

 

 

                                                                                                Mandant (a) ………………………..